تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

هیپوتیروئیدی (کم‌کاری تیروئید )

فئوكروموسيتوما

سندرم كوشينگ

ديابت قندي

ديابت بی‌مزه

هایپر تیروئید (پرکاری تیروئید)

هیپرآلدوسترونیسم (افزایش آلدوسترون)‌

آديسون (نارسایی غدد فوق کلیه)

error: Content is protected !!