baner 1

ما معتقد به ارزشهای زیر در بیمارستان سعدی می باشیم

01
یادگیری و نوآوری همواره سرلوحه فعالیتهای ماست.
02
ما نسبت به جامعه مسئولیت پذیر و پاسخ گو می باشیم.
03
مدیریت سازمان روابط شفافی با کارکنان، بیماران و جامعه برقرار می کنند.
04
ما تمام تلاش خودرا می کنیم تا اسرار بیماران و کارکنان بیمارستان محفوظ باقی بماند.
05
ما تلاش می کنیم نیازهای بیماران را به صورت تخصصی، اثر بخش و کارآمد تأمین کنیم.
06
قانون مداری وتخصص گرایی و عدالت محوری در سرلوحه فعالیتهای بیمارستان قرار دارد.
07
ما از تلاشهای کارکنان به منظور ارائه خدمات کیفی به بیماران به نحو احسن قدردانی می کنیم.
08
ما تلاش می کنیم یک محیط کاری امن و سالم ایجاد نماییم تا بتوانیم به ارزشهای فوق دست یابیم.
09
اعتقاد وصداقت در سرلوحه روابط ما با بیماران، خانواده آنها و کارکنان بیمارستان و بطور کلی جامعه قرار دارد.
10
ما به کلیه افراد جامعه، بیماران، خانواده آنها و همکاران خود با تکیه بر ارزشهای دینی و اعتقادی احترام می گذاریم.
11
بهبود مداوم کیفیت خدمات برای ما بسیار مهم است. ما تلاش می کنیم تا به سطح تعالی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دست یابیم.
12
همکاری، مشارکت وکارگروهی کارکنان بیمارستان ما را قادر می سازد تا خدمات مورد نیاز جامعه را در بالاترین سطح ممکن کیفیت فراهم نماییم.
13
مشارکت بیماران، خانواده آنها وکارکنان در فرایند مدیریت بیمارستان بسیار مهم است ما همواره پذیرای پیشنهادها و انتقادهای سازنده بیماران، خانواده آنها وکارکنان می باشیم.
14
تعهد ما نسبت به کیفیت خدمات بیمارستانی منجر می گردد تا خدمات بهداشتی ودرمانی مورد نیاز جامعه را به بهترین نحو ممکن با کیفیت بالا در یک محیط امن وآرام ارائه نماییم.
15
ما احترام و تکریم مشتریان (بیماران، خانواده آنها و ...) را به عنوان یک اصل پذیرفته و تمام تلاش خود را در جهت افزایش سطح رضایتمندی آنها بکار می گیریم.
16
بیمارستان به این امر واقف است که کیفیت نیروی انسانی، کلید دستیابی به اهداف می باشد بنابراین، بیمارستان نسبت به توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی خود متعهد می باشد و سعی می کند با بهره گیری از استراتژی های صحیح مدیریت منابع انسانی به توسعه نیروی انسانی بپردازد تا کارکنان دلسوز، متعهد و صادق و راستگو را در جهت ارائه خدمات بیمارستان بکار گیرد.