baner 1

a12 2

پمپ حاوی سرم نرمال سالین و مسکن هایی است که زیرنظر متخصص بیهوشی تجویز می گردد و توسط خود بیمار به میزان دردی که دارد انفوزیون می گردد.
از خصوصیات مهم پمپ این است که داروی مسکن به طور مداوم و آرام به بیمار تزریق می گردد و در صورتی که بیمار احساس درد داشته باشد می تواند با فشاردادن دکمه پمپ مقدار مشخصی از دارو را به خود تزریق کند.