برگزاری پنجمین دوره مدیریت زخم با پانسمان های نوین (ویژه کادر بالین)

 

برگزاری پنجمین دوره مدیریت زخم با پانسمان های نوین از 23 آبان ماه 98 ( ویژه کادر بالینی)

 

SKMBT C45210082505460 0002