دیدار و عیادت مدیریت محترم بیمارستان سعدی از بیماران حاضر در بخش های مختلف بیمارستان با اهدای گل و یادبود به مناسب عید غدیر خم ...

 

دیدار و عیادت مدیریت محترم بیمارستان سعدی از بیماران حاضر در بخش های مختلف بیمارستان با اهدای گل و یادبود به مناسب فرا رسیدن عید غدیر خم ...

 

1

2

3

IMG 2101