برگزاری روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان سعدی اصفهان ... 

 

روز جهانی بهداشت دست با حضور ریاست ، مدیریت ، پرسنل و جمعی از مراجعین بیمارستان در این مکان برگزار گردید و بر اهمیت شستشوی دست و بهداشت آن تاکید شد. 

1

 

IMG 1961

 

IMG 1936

 

IMG 1975