baner 2
مشخصات بخش های بستری

بخش VIP (طبقه سوم)

نوع خدمت: جراحی عمومی- زایمان- سزارین

تلفن تماس:

429-425

بخش جراحی (طبقه سوم)

نوع خدمت: جراحی عمومی-ارولوژی، ارتوپدی،زیبایی و جراحی پلاستیکو ...

تلفن تماس:

422-420

بخش زنان و زایمان (مامایی)(طبقه دوم)

نوع خدمت: بیماری های زنان، زایمان طبیعی و سزارین

تلفن تماس:

239-235

بخش مراقبتهای ویژه نوزادان(NICU) (طبقه دوم)

نوع خدمت: بیماری های نوزادان و مراقبت از نوزاد نارس

تلفن تماس:

236

بخشنرسری(طبقه دوم)

نوع خدمت: مراقبت از بیمار پس از تولد

تلفن تماس:

238

بخش پست(NICU)(طبقه دوم)

نوع خدمت: مراقبت از نوزادان بعد از ترخیص از بخش ویژه نوزادان

تلفن تماس:

236

بخش مراقبت های ویژه مادران(طبقه دوم)

نوع خدمت : مراقبت ویژه از مادران و زنان باردار پس از زایمان

تلفن تماس:

331

بخش داخلی (طبقه اول)

نوع خدمت بستری بیماران دیابت، کلیه، داخلی اعصاب،گوارش

تلفن تماس:

220-320

بخش مراقبت های قلب (CCU) (طبقه اول)

نوع خدمت: بستری بیماران قلبی حاد

تلفن تماس:

460

بخش مراقبت های ویژه (ICU) قلب(طبقه اول)

نوع خدمت: بستری بیماران مغزی و تنفسی

تلفن تماس:

462

بخش آنژیوگرافی(طبقه اول)

نوع خدمت: گرافی عروق

تلفن تماس:

467

بخش مراقبت های پس از آنژیوگرافی(طبقه اول)

نوع خدمت: بستری بیماران تحت آنژیوگرافی

تلفن تماس:

464

بخش زایشگاه(طبقه همکف)

نوع خدمت: مراقبتهای دوران بارداری و زایمان

تلفن تماس:

424-224

اتاق عمل (طبقه همکف)

نوع خدمت:انجام کلیه عمل های جراحی

تلفن تماس:

222

ریکاوری(طبقه همکف)

نوع خدمت: مراقبت های پس از عمل و بیهوشی

تلفن تماس:

322

بخش اورژانس (طبقه همکف)

نوع خدمت: ارائه خدمات اورژانسی

تلفن تماس:

214- 414