پنجمین دوره مدیریت زخم

پنجمین دوره مدیریت زخم

برگزاری پنجمین دوره مدیریت زخم با پانسمان های نوین (ویژه کادر بالین)

ادامه خبر

کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان

کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان

برگزاری کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان - اسفند 1398

ادامه خبر

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران ویژه مدیران ، پزشکان ، پرستاران و کادر اداری - آبان 98

ادامه خبر

دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان

دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان

برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان - شهریور 98

ادامه خبر

کرونا ویروس

کرونا ویروس

موارد آموزشی بهداشتی جهت پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس

ادامه خبر