تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

آمبولی ریوی (لخته خونی در ریه ها)

نارسایی مزمن قلب (CHF)

تری کوسپید قلب (نارسایی دریچه سه لتی)

نارسایی دریچه آئورت

فیبریلاسیون دهلیزی (ای اف)

آریتمی (ضربان های غیر طبیعی)

ضربان زودرس دهلیزی (PAC)

انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی)

میترال (تنگی دریچه دو لتی)

تنگی دریچه سه‌لتی

1 2 3 12
error: Content is protected !!